Internacionalna Revija Balkanske studije
Direktori: P Skok (Zagreb) / M. Budimir (Beograd)
Běograd 1936
II godina, tom I (3)

 

Ahmet Caferğlu (Istambul, 1936):

Napomena o rukopisu na srpskom jeziku
iz biblioteke Aja Sofija (Istambul)

{prěvod na srpski s francuskog originala}

U oblasti jezika i istorije turske književnosti koja se posebno bavi starim dijalektima osmanlijske književnosti ovaj rukopis na srpskom jeziku od izuzetnog je značaja. Međutim, istraživanje materijala na ovom jeziku ne bi trěbalo da se ograničava samo na revnost u osvětljavanju istorije lingvističkog odnosa turskog i srpskog jezika već bi trěbalo da pokaže neophodnost těsne i uzajamne saradnje turkologije i slavistike. Mi smo još uvěk veoma udaljeni od vrěmena u kojem će se moći ispraviti i prěsuditi u ovoj oblasti, jer još uvěk postoji mnogo neistražene građe iz književnosti i folklora turskog i srpskog jezika.

U ovom malom članku pokušaću da opišem rukopis koji niko do sada nije pomenuo, a može imati značaja za srpski jezik.

On se nalazi u katalogu biblioteke Aja Sofija, u dokumentima 4749 i 4750; dva rukopisa su kopije arapsko-persijsko-grčko-srpskog rěčnika. [Defteri hütüphânei Ayasofya, Derseadet, 1304, p. 281.] Ovaj zanimljivi rukopis iz Aja Sofije ustvari je rěčnik pisan arapskim pismom na četiri jezika od kojih je jedan srpski. Iako nema naznaka o autoru i vrěmenu knjige, veomo lako postaje jasno, a sudeći po papiru, rukopisu i oznakama na njemu da je u pitanju jedan od najstarijih spomenika srpskog jezika koji je pisan na arapskom sa ciljem da se Turcima u ono vrěme olakša učenje ovih jezika. Naslov, koji je napisan na prědnjoj strani prvog lista glasi:

Lugat-i farisî, arabî ve rûmî ve sirb

to jest: Rěčnik persijski, arapski, grčki i srpski. Ispod naslova se čita kao drugi naslov:

Lugat-i elsinei erbe'a

što znači Rěčnik na četiri jezika. U srědini sveske, vidimo pečate sultana Mehmeda i Mustafe (1696-1754) koji dokazuju da je rukopis biblioteka Aja Sofija dobila kao dar. Napomena: ispod ima pečat izvěsnog Ahmeda, koji je bio inspektor věrskih zadužbina za vrěme vladavine jednog od sultana. Vidimo i drugi, lěvo na dnu lista, mali pečat sultana Bajazita II.

Kao što znamo, rukopisi koji su zavěštani biblioteci džamije od strane sultana Bajazita II dolaze iz biblioteke njegovoga oca, sultana Mehmeda II Osvajača, pa je izvěsno da je ovaj rukopis napisan za vrěme vladavine poslědnjeg.

Dimenzije rukopisa su: visina 25,5 cm, širina 15,5 cm. Zapis dužine 9 cm. Pisanje je thuluth. Tekst je napisan u četiri boje. Prvi red, koji je na arapskom, napisan je crnim mastilom; drugi, koji je na persijskom, napisan je crvenom bojom; treći, na grčkom, napisan je zelenom, a četvrti je srpski i napisan je u narandžastoj boji. Da bismo imali jasniju sliku, mi smo ovdě reprodukovali početak rukopisa.

Bi'smi-' llâhi-'r-Rahmân-i-'r-Rahîm
Be-nâmi chudây bachsâyende mihrubân
Is to o noma tu Theu tu polielêu tu eleimonos
Sa imenjom Božijem poklânjajemi milostiv

El-hamdu li-'llâhi rabbi-'l-âlemîne
Sipâs mer Chudây-râ perverdigyâr 'alemiyân
E enos to Théo to kyrio ton ktiseon
Slava Bogu Gospodu svêtom

Ve-'s-salâtu 'alâ resûlihi
Ve durûd ber peygâmber-i ô
Ke i (κ
αί ή) efchi epμ to apostolo afto (' αύτό)
I blagoslovljκ
nije na proroka jêgo

Muhammedin ve âlihi -'t-tâhirîne ecme' îne (edžme 'îne)
Muhammed ve chîšâvendân-i ô pâk heme
Moâmet ke to iko afto to katharo pandi
Muhameda i na čeljati jęgo čistije vse

 

Početak turskih rukopisa
iz Aja Sofije kat. br. 4750

 

Zanimljivo je da je ova knjiga bila sastavljena u Turskoj, a da je turski jezik potpuno izostavljen. Ovo se može objasniti na slědeći način: Ovaj rad je, po mom mišljenju, napravljen za sultana Mehmeda II ili njegove prinčeve. U to vrěme, svi obrazovani ljudi znali su arapski i persijski [Крымскни, А. Исторія Турціи и ея Литературы, Москва, 1916, tom 1. str. 235.], kao i turski, i štaviše, na dvoru je turski jezik smatran vulgarnim za udžbenik za princa. Štaviše, sultan Mehmed II, koji je imao izuzetan talenat za učenje stranih jezika, ne bi mogao sebi dopustiti da ne nauči jezik naroda čija je teritorija pripojena u njegovo veliko carstvo. Pored toga, za vrěme vladavine sultana Bajazita (1389-1402), srpski jezik počeo je da prěuzima karakter jezika dvora i diplomatije, da bi za vladavine Muhameda II došao do prilično visokog ranga pa su zvanični dokumenti pisani kako grčkim tako i srpskim jezikom. Ferman poslat Petru Avonu, moldavskom vojvodi, u 1456, je jedan primer. Evo Fermana: [Крымскни, А. Исторія Турціи и ея Литературы, Москва, 1916, т. 1. str. 126: Матеріалы для нсторіи взаимпыхъ отношеніи Россіи, Польши, Молдавіи, Валахіи н Турціи въ КСИВ-КСВИИ вв собранные В.. А. Уляннцкимъ. Москва, 1887, "Чтенія въ общ. Ист. н Древн" стр. 88 Н 81.]

"Од великога г (о) с (у) д (а) р (а) и великога амире султан Мехмедъ бега племенитомъ и мудрому и свакои чести (и) хваль достоинохъ Иоану Петру воеводъ и г (о) с (п) о (д) и (н) у Моровлахие, любима хрестиніа да прим (етъ?) племенство ти. Послал си поклисара свога и б (о) леринъ Михула Погоөета и при ему речи г (о) сп (о) д (и) нствомъ колико е поведль ну, ако кешь посилать харач две хилидъ дукат злати г (о) сп (о) дству ми у свакомъ год (и) щу, тако и да будъ мир соврешенъ. И тому серок ставимъ с за три месяци. Ако доид на ту ну главу, тако и да буде мир севрешенъ с г (о) сп (о) дство (м) ми. А коли не доди, то и ви знате, и Богъ те вели. Мес (е) ца октобрия 5-у Сарханъ Беглие. [Saruchan-Begli (u Maloj Aziji).]

Po mom mišljenju, ova je knjiga bila sastavljena da služi sultanu Mehmedu II lično, koji nije mogao da ignoriše jezik svojih novih podanika. Tekst je napisan sa velikom pažnjom i sa dijakritičkim znacima da bi omogućio pravilan izgovor ovih jezika. Tokom duge vladavine Osmanskog carstva na Balkanskom poluostrvu, grčki i srpski su bili više favorizirani od drugih jezika. [Postoje i drugi rukopisi koji dokazuju da srpski i grčki još imaju značajnu ulogu u ovom razdoblju, vidi: Köprülüzade Mehmed Fuad, Millî Edebiyat cereyanmin ilk Mübeşşirleri ve Divan-i Turbî-i basit, Istanbul, 1988, p. 66. Postoji još jedan tip rěčnika u drugoj, biblioteci Univerziteta u Istambulu pod simbolom T. Y. 1783. koji uključuje i arapski, turski, grčki i persijski.]

Mülbacher [Za ovu osobu vidi: Foy, K., Die ältesten Osmanischen Transcriptions-texte In gothischen Lettern, »Mitteilungen des Seminars für Orient. Sprachen«, tom IV (1901) str. 277 i tom V. (1902) str. 233-293; Babinger, P., Der Pfortendolmetsch. Murâd und seine Schriften, »Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit«, Berlin, 1927, str. 34.], koja je bila u zarobljeništvu kod Turaka, za vrěme vladavine sultana Murata II i Mehmeda II, govoreći o Hadrijanopolju, glavnom gradu Carstva u to doba, rekla je da ne smatra grad potpuno turskim, jer su visoki zvaničnici dvora pripadali različitim narodima i da su između sebe govorili svojim nacionalnim jezicima, dok je turski bio korišćen veoma malo u diskusiji:

»In curia ipsius régis vix aliquando idioma Turcorum auditur, eo quod tota curia et major pars magnatorum ex renegatis illius idiomatis congregata existat.«

Italijanski humanista Paulo Javio, govoreći o vojsci janjičara Otomanskog carstva u drugoj polovini XVI. věka, istakao je značaj raznih jezika toga vrěmena. Prema ovom istoričaru, oko 1530. godine turski jezik je jezik sultana, dok je arapski jezik religije. Treće město zauzima slověnski jezik koji je poznat među janjičarima koji ga govore. Četvrto je město zauzeto, i dalje prema istom autoru, od strane grčkog jezika kojim se govorilo u Istanbulu i Grčkoj. Javio ne precizira koje to slověnske dijalekte razuměva pod generičkim imenom slověnskih jezika. Za razliku od njega, Poljak Strijkovski, koji se desio u Istanbulu 1574, donosi, da su turska osvajanja pěvana na srpskom, u pratnji kopuza u istambulskim krčmama. Oba svědoka istakla su značaj koji je u to doba pripisivan srpskom jeziku i objasnili te dali město u pomenutim rukopisima ovom jeziku. Strijkovski opisuje ovu činjenicu na slědeći način:

» w Turczech na ulicach i na bazarach, pospolitych rynkach, zacnych ludzi dzieje skladnymi wierszami śpie-wają, przy skrzypcach, które Serbskimi zowiemy, lutniach, kobzach i arfach, z wiełką pociechą ludu pospolitego, — xiążąt i rycerzów zacnie przeważnych spraw słuchającego, U Turków o najmniejszej potrzebie i bitwie z chrześcijany zaraz pieśni ludzie na toz skrabu cesarskiego opatrzeňi składaja; jakoż i przy mnie w Konstantynopolu, gdy Tunis i Goletę roku 1574 pod Hiszpany w Afryce wzięli, wszędzie po ulicach Tureckim i Sławiańskim ięzykiem i ubodzy w karwasserach, domach gościnnych, piękne pieśni krzykliwym głosem o mężnym dokazywaniu Janczarów szturmujących i przewazńey światłości Bassów, Sendziakow, Czauszów i Spachiów śpiewali«. [Крымскнй, А., Исторія Турціи и ея Литературы, Москва, 1916, tom 1. str. 127.]

{U Turskoj, na ulicama i bazarima, običnim tržnicama, dobri ljudi o istoriji skladnim stihovima pěvaju uz violine, koje srpskima zovemo, lutnje, kozbe i harfe, s velikom utěhom za obične ljude, a i prinčevi i vitezovi iskreno slušaju. U Turaka, čim je i najmanja prilika, o bitkama s hrišćanima, ljudi su iz carske kase plaćeni samo da pěsme skladaju; tako i kod mene u Konstantinopolju, kada su 1574. Tunis i Goletu osvojili od Španije, svuda su po ulicama, turskim i slověnskim jezikom, kar-vašarima i konacima – gromkim glasom pěvali lěpe pěsme o hrabrom vojevanju janičarskih jurišnika, i odvažnoj světlosti baša, sandžaka, čauša i spahija.}

S druge strane, znamo da je Sulejman Veličanstveni znao srpski, kao i Mehmed II Osvajač. [Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, t. II, p. 176.] Postojanje turskih dokumenata o odnosima jezika Turske, Srbije i Grčke u ranim fazama Otomanskog carstva, vodi nas ka detaljnim istraživanjima u ovoj oblasti. Sve u svemu, radovi iz oblasti leksikografije, folklora i književnosti napisani na srpskom i turskom jeziku, a da nisu objavljeni do sada, hitno su potrěbni.

Rukopis o kojem govorimo ovdě knjiga je takve vrste. Na kraju krajeva, iako površno, u njemu se objašnjava značaj i status srpskog jezika u vladi i društvenom životu Otomanskog carstva, vratimo se nazad na naš rukopis.

Kao što smo gorě rekli, navedeni rukopisi u dokumentima 4749 i 4750 su identični, s tim što rukopis dokumenta sa oznakom 4749 pored arapsko-persijsko-grčko-srpskog rěčnika ima i gramatiku koju něki koriste za prědavanje persijskog i grčkog. Rukopis tog děla je od istog prěpisivača. Rukopis sadrži:

Drugi rukopis, koji nosi oznaku 4750, ima isti naziv i tri pečata koji se mogu viděti na prvom. Prvi je něšto veći od drugog, njegove dimenzije su: dužina 35,5 cm, širina 20,5 cm. Dužina redova je 10 cm. Rukopis ima 63 lista. Pisana slova su veća.

Rukopis koji smo obradili – ugrubo – prědstavlja jedan od temeljnih radova na temu istorije srpskog i turskog jezika. Objavljivanje ovih knjiga pada u dužnost aktuelne Srbije i Turske, koje su povezane prijateljstvom.

Brzo izvršenje ove obaveze, osnažiće naučne veze između dvaju naroda, a time će i mnogi pojmovi nepoznati i za turkologiju i za slavistiku biti osvětljeni.

Da bismo upotpunili sliku o ovim dvama rukopisima, mi smo prikazali děo fotografske reprodukcije prvog i poslědnjeg lista jednog děla. Ovdě je kopija kraja rukopisa:

Ve la tuechchiri -'s-salâte 'an vaktihâ ve dâvim
Ve techîr mekyun namâz-râ ez vakti chi ş ve mudâvemet kyun
Ke mi arîs nin prosefchin ektis oras aftis ke katainu
I ne zakrismovaj poklanjanije od vriemena, I nâstoj.

'Ale-'l-vudu'i ve-'ste 'in bi-'llâhi fi kulli
Ber vudû ve yârî châh be-Chuday derher
Epi tin katharsin ke zitson vo ithân ek tu Theu en bândi
Na umivanije i išti pomoć od Boga u svaki

Vaktin ve umûrin ve lâ tef'al mâ lâ ta'lem
Vaktî ve her kyârî ve mekyn ânçi nemîdânî
K
e ro ke pandî pragmati ke mi prâtis â uk ksuris
Čas i u svaki rabotje i ne učini što ne umieš

Ve kun 'âlimen ev mute'allimen ev mustemi'an
Ve baş dânâ ya âmûzende ja şinvende
Ke yino epsitimon i manthanon i prosechon
Ili budi kniž
evan ili učitelj ili slušannyk

Li-'l-'ulemâ'i muhibben lehum
'Alimân-râ dôst-dâr-i îšân
Tis epistimosi agapon aftis
Znannikom ljubnik nih

Fe là tehun gayre hâdhâ
Ve mebâş cuz (dž
uz) în
Ke mi yino eteros tû tû
I ne budi inako niego ovakoj

Fe inne-hum ke-'l-hatabi ve fadhlu
Ki îşân h
emçu hîzumend ve fadhl
Aftigar os ksila isin be iprisiye
Jere su kako drva I velikost

'l-'ulemâ'i
'âlimân
ton epistimonikon
znannîkov.

    1. Caferğlu

 

 

* * *

 

 

Olga Zirojević, (V. 2007):
http://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/povelja%20maj-jun%2007.pdf

Jedan stari udžbenik

Davne 1936. godine turski lingvista Ahmed Caferğlu u jednom svom kratkom radu skrenuo je pažnju naučnoj javnosti na “jedno delo koje ima fundamentalni značaj za istoriju srpskog i turskog jezika”. Poziv Caferğlua naučnicima Srbije i Turske da kritički izdaju ovaj tekst realizovan je tek 1989. godine, i to od strane nemačkih lingvista.

Reč je o arapsko-persijsko-grčko-srpskom udžbeniku konverzacije, koji je nastao na sultanskoj Porti u XV veku. Tačnije, reč je o dva rukopisa koji se čuvaju u biblioteci Muzeja Aja-Sofije u Istanbulu. Uprkos velikim sličnostima, oni nisu identični, posebno se u njima znatno razlikuje slovenski deo teksta, jer njihovi prevodioci pripadaju dvoma različitim narečjima; u jednom je štokavsko-ijekavski, a u drugom štokavsko-ekavski. Priređivač, Werner Lehfeldt, opredelio se za ovo drugo narečje budući da je ono arhaičnije.

Polazni tekst udžbenika je arapski i iza svakog arapskog retka sledi njegov prevod na persijski, grčki i srpski jezik, a celokupni tekst napisan je arapskim pismom (pojava poznata u naučnoj literaturi pod imenom aljamiado, odnosno alhamiado).

Udžbenik je koncipiran u obliku dijaloga dva lica, pa se smenjuju pitanja i odgovori. Celokupni tekst može se podeliti u više odeljaka u kojima se razmatraju različite teme: trgovina, obaveze dece prema roditeljima i vaspitačima, studije Kurana, poseta džamiji, pitanja o poreklu i zanimanju sagovornika, vreme, rad u vinogradu, na polju i dr.

Budući da udžbeniku nedostaje turski, maternji jezik sultana i osmanskih prinčeva za koje je, po mišljenju Caferğlua, i napisan, čini se da adresate udžbenika pre treba tražiti u krugovima uglednih srpskih, odnosno grčkih konvertita ili preobraćenika.

Knjiga, o kojoj je ovde reč, ima prevashodno za cilj da rukopis učini dostupnim nauci i omogući njegovo dalje izučavanje; “pri tom se u centru pažnje nalazi srpski tekst budući da predstavlja dragoceni izvor za proučavanje istorije ovog jezika” – po rečima samog priredjivača rukopisa. I grčki tekst je od velikog značaja s obzirom na to da do sada nije poznat nijedan ovako obiman grčki rukopis pisan arapskim pismom. I upravo činjenica da su, kako grčki, tako i srpski tekst ovde fi ksirani arapskim pismom predstavlja, za istoriju jezika, posebnu vrednost ovog izvora. Treba istaći i to da je arapsko pismo za pisanje oba jezika modifi kovano tako da je omogućilo veoma precizno fonetsko fi ksiranje grčkog i srpskog jezika.

Na sadržaj rukopisa upućuje naslov na prvoj strani: “Arapsko-persijsko-grčko-srpski rečnik”. O njegovom sastavljaču ili pisaru nema nikakivih vesti. Arapski tekst je pisan jakom crnom bojom, ispod njega, manjim slovima, persijski, crvenom, grčki, zelenom i srpski, narandžastom bojom. S malim izuzecima celokupni tekst je vokalizovan (budući da je arapsko pismo konsonantsko), što, očigledno, ukazuje na to da imamo posla sa jednim udžbenikom.

Ovom vokalizacijom značajno se povećava naučna vrednost upravo grčkog i srpskog teksta.

Iako nema datuma, Caferğlu pretpostavlja da je rukopis sačinjen "za sultana Mehmeda II i njegove prinčeve”.

Treba istaći da su u XV i XVI veku Sloveni, pretežno Srbi, zauzimali najviše položaje u Carstvu, a tu su bile i rodbinske veze (sultanija Mara u haremu Murata II). Sve je to doprinelo – što se odavno zna – da se srpski jezik koristio kako u upravi tako i u diplomatskoj korespondenciji. U Istanbulu su postojale slovenske kancelarije koje su vodile prepisku sa balkanskim provincijama, Dubrovačkom republikom, pa i samom Ugarskom. Ove kancelarije postojale su u carskoj prestonici sve do vremena sultana Sulejmana II (u Evropi je nazivan Veličanstvenim, a za Turke je I ili Kanuni odnosno Zakonodavac; 1520-1566). Zna se, takodje, da su čak i neki sultani (Mehmed II, Sulejman II) naučili naš jezik. I evropski savremenici govore o korišćenju četiri jezika u Carstvu: turskom, arapskom, na trećem mestu je Illirica i, najzad, konstantinopoljski grčki.

I ovaj poslednji jezik igrao je na Porti veliku ulogu, čak u izvesnom smislu, i veću. Sultani i visoki dostojanstvenici koristili su ga u diplomatskoj korespondenciji sa Evropom. Poznato je da je sultan Mehmed II (Osvajač) govorio grčki, a posedovao je i grčke rukopise.

Da je Rečnik odnosno udžbenik nastao najverovatnije u drugoj polovini XV veka potvrdjuje i dijalektološka analiza srpskog teksta sa svojim mnogobrojnim arhaizmima. A sve se zbiva u vreme kada su turska osvajanja izazvala migracije stanovništva u zapadnim zemljama Balkanskog poluostrva. Otuda od XV veka dolazi na području štokavskog narečja do mnogobrojnih promena i ovaj rukopis, upravo zahvaljujući tome što je pisan arapskim alfabetom, predstavlja izuzetno vredan izvor za proučavanje istorije kako našeg tako i grčkog jezika. Utoliko više što je u ovom udžbeniku sastavljač ili pisar uspeo da besprekorno adaptira arapsko pismo za srpski jezik (to se u kasnijem vremenu nikad više neće ponoviti), pa je moguće proučavati i glasovne promene u jeziku. Najzad, nema sumnje da je sastavljač u izvesnoj meri vladao crkveno-slovenskim jezikom.

Navedimo i neke naše stare reči iz ovog Rečnika:

bogobojnik, bogostrašnik, dalekost, daždan, dažditi, govorac, jestija, juha, klanjati se, kto, lagahno, lažac, lepost, ličnik, ljubenica, ljubnik, mnogosmejac, naučitelj, neznanik, nitko, odelati, ogojiti, ojutriti se, omestiti, osnežiti, ozoriti, polesan, postnik, prazdan, premamitelj, prevarnik, primitelj, prostitelj, rabota, sedalište, slugati, slušanik, strašnik, suh, udobriti se, ukriviti, ulomiti se, umoliti se, uravniti, urabotati, utamniti se, uvisočiti se, velikost, zaboravnjac, zlogovornik, znanik.

 

 

Dalje čitanje:

Prof. Dr. Werner Lehfeldt Kontakt: Seminar für Slavische Philologie Humboldtallee 19 37073 Göttingen Telefon: 0551 / 39-4771 wlehfel@uni-goettingen.de

 

 

 

Objavljeno 25. maja 2010.