Jela Mitrović

ŠVEDSKI JEZIČKI KLJUČ

… . . .. S. O. S. – Zemlja je u opasnosti!

Etimologija u potrazi za slamkom spasenja

Klima na planeti Zemlji je poremećena. Čovek je odgovoran za njeno zdravlje, ali za sada čovek nemoćno gleda globalno otopljavanje i svoj kraj na planeti Zemlji!

U knjizi «Postanja» kaže se da je Bog primetio da je čovek kao Bog. Ovo «kao» govori da je čovek surogat Boga i da će dosegnuti božansku visinu, uz ispunjenje određenih uslova koje Bog postavlja. Da li nas ovim klimatskim poremećajima podstiče na mentalni napor da nađemo rešenje novonastalom problemu.

Da li je Bog zadovoljan čovekovim dosadašnjim razvojem ili će nas premesiti kao grnčarske lonce?

Da li je Bog znao da će čovek zabrložiti svoje jedino stanište i ugroziti samog sebe?

Svakako, jer i mi znamo šta naša deca mogu loše da urade.

Možda je onda kada je video da je Adam stavio smokvin list da pokrije svoju golotinju, shvatio je da će proces čovekovog otkrivanja zakona prirode krenuti od početka. Stare priče kažu da je Bog zabranio da se probaju plodovi sa drveta saznanja. Da li je kršenjem zabrane prekinuta mentalna komunikacija sa Bogom i pristup centralnom izvoru saznanja koji čovek današnjice pokušava da stvori.

Tek onda kada se čovek u životu nađe u teškoj situaciji pokušava da se seti mudrih saveta svojih roditela koje su oni nekad pričali, ali koje on nije slušao.

Ako razmišljamo da je Bog kao dobar otac pratio svoju zemaljsku decu u procesu njihovog odrastanja, onda im je on već rekao gde se nalaze «požarne» lestvice, odnosno gde će naći savet o tome kako rešavati problem.

Kovčeg saveza – slamka spasenja

Bog sa Jevrejima sklapa savez i tom prilikom daje im «kovčeg saveza» koji se spominje u Bibliji ali se kasnije gubi bez traga.

Moramo verovati da on negde sada postoji jer bi to bila ona slamka za koju možemo da se uhvatimo. Jezik je najtačniji arhiv koji bi mogao da čuva podatke koji su nam potrebni.

Kojim jezikom krenuti u potragu za kovčegom kada Božja zemaljska deca danas govore na hiljade različitih jezika.

Bog je zamrsio jezike na svoj način, a čovek opet svojom «naučnim postavkama porekla evropskih jezika» na drugi.

Da li je stari sanskrit jezik Boga? Ne, jer je i sanskrit nastajao pod istim uticajem kao i srpski kao svi slovenski jezici jer on ima deklinaciju od sedam padeža, što kazuje da su reči ovog jezika nastajale putem nesporazuma.

Bog je Rome poslao u Evropu da nam njihov jezik posluži za proučavanje. Iz tog jezika se može videti da su u vreme stvaranja romskog jezika u Indiji postojali i švedski i engleski jezik, a možda i drugi evropski jezici. Romi nisu učili u Evropi engleski da bi oca nazivali DAD kao Englezi, niti švedski da bi majku nazivali DAJE.

Dad i daje

Romska reč: DAJE – majka, na švedskom napisana kazuje: TA GE. (t = d)

Tar ili tager/ tog ( tagit/ ta(g)/ ta(ga) (gl.) – uzeti, uzimati

Ger/ gav/ gett (ili givit) / ge! (ili giv)/ giva(gl) – dati, davati (g ispred e ili i = j)

Rečima: TA GE, odnosno DA JE – daj uzmi = na romskom: DAJE – majka.

Neko se ovim rečima: TA GE/ DA JE – daj uzmi obraća majci da uzme dete u ruke ili majka pruža detetu hranu rečima: TA GE

Amen

U romskom jeziku reč: AMEN (zamenica) – mi

Krenućemo u potragu za starozavetnim kovčegom putem jezika iz kojeg su nastali nazivi staroslovenskih bogova: Peruna, Svaroga, Velesa...

To nije ni srpski ni ruski jezik niti bilo koji drugi slovenski jezik već švedski.

Poreklo jezika proučava – etimologija. Etimon je onaj najmanji deo reči koji u nekom drugom jeziku ima svoje značenje.

Jezičkim ključem može se ući u «jezički arhiv» jednog naroda, ali pod uslovom da istraživač zna jezik onog naroda koji je živeo u davnoj prošlosti zajedno sa njegovim narodom.

Balkan je za Evropu bio područje na koje se moglo doći kopnom, morem i rekama. Propast Vavilona je doveo na Balkan Ilire. Rimljani beleže njihovo prisustvo, ali Iliri nisu Albanci već nordijski narodi.

Ilir

U švedskom ILIR = ILL YR

ILL(pridev) – zlo

YR, yrt; yra(prid) – vrtoglavo

Ilir = ILL YR – vrtoglavo loše

U švedskoj encikopediji za odrednicu: Goti kaže se da su se iselili iz Gotske oblasti (i ostrva Gotlanda) u Baltičkom jezeru (jezero, a ne more jer je voda slatka) u prvom veku posle Hrista. Jedan njihov krak (Goti i Vizigoti) je išao preko današnje Rumunije. Tokom vremena sišao je na Dunav sukobivši se sa Rimljanima. Druga grupa iseljenika išla je preko Ukrajine, da bi i taj krak nešto kasnije stigao na odrednicu – Balkan. Dalje se kaže da su Goti sišli na jug Evrope, da su tamo vladali i da su do srednjeg veka pretopljeni u lokalno stanovništvo.

Prvi srpski vladar sa titulom KRALJ bio je Stevan Prvovenčani, kralj. Ova reč koja je u srpskom titula na švedskom kazuje: KRAL – domorodac.

U rodoslovu Stevana Nemanje, Stevanovog oca, kaže se da on potiče od onog naroda iz Zahumlja (Hercegovina), od koga je i Dioklecijan.

Dioklecijan je bio Ilir – to istorija beleži.

Do početka seobe naroda u Ameriku, Dunav je bio vodena magistrala koja je donosila nevoljnike na teren Balkana.

Kada se nauči švedski jezik onda se oseti kako kratke švedske reči sačinjavaju višesložne reči srpskog i drugih slovenskih jezika.

Jezik je sredstvo sporazumevanja, ali i nesporazum je taj izvor iz koga se jezik često bogati. Jedan »bogat« narodni jezik svedoči o muci ljudi različitih jezika pri nastojanju da se međusobno sporazumeju što opet znači da je na Balkanu jedan post-Vavilon – jedna šarenolika demografska mešavina.

Od samog početka, od Adama i Eve, čovek je bogatio svoj jezik sitnim nesporazumima. Retko kada su se dva čoveka različitog jezika potpuno razumela jer dok se rad otaljava, jezik je često izlišan.

Čovek je slabo razvio svoj mentalni, telepatski način razmene »poruka«, razvio je svoju brbljivost do uglađenog dosadnog savršenstva.

Na primeru slike ormara iz sinagoge u kome su kaluđeri čuvali urulane stare knjige zakona može da se vidi kako: Srbin, Šveđanin, Grk i Rus nazivaju deo nameštaja u kome se čuvaju knjige, odelo ili posteljina:

Ormar – skåp

švedski: skåp;

grčki: ερμάριον (izgovor: ermarion);

ruski: skaft

Slika je uzeta iz grčke Biblije

 

Srpska reč: ORMAR potiče iz švedskog jezika i u ovom jeziku znači:

ORM, ORMEN; ORMAR(im) – zmija

Da li vidite na slici zmije? Na vrhu ormara su dve zmije okrenute jedna drugoj, sa jabukom između njih. Sve knjige su u ormaru urulane pa i one liče na zmije.

Švedski jezik dopušta da se od imenice ORM – zmija napravi glagol koji će u prezentu takođe glasiti: ORMAR – uzmijavam. U srpskom jeziku mi ne upotrebljavamo takav glagol – uzmijati, neko kažemo: urulati, sklupčati se (kao zmija). Zaključujemo da je kontakt srpskog i švedskog naroda postojao, ali ova ista nordijska reč mogla je da se čuje i u nekim drugim narodima, a tada ćemo reći da je reč po poreklu švedska, a ne srpska.

 

Grčka reč za ormar: ερμάριον opet je govor na švedskom: ÄR MARR I?

Grčki: ερμάριον = švedski: ÄR MARR I – da li je loše (u ormaru)?

(Konstrukcija rečenice je inverzivna, odnosno upitna jer se upitni oblik u švedskom jeziku gradi tako što se glagol stavlja na početak rečenice.)

Na kraju grčke reči stoje glasovi: ON, što može da bude nastavak iz grčke deklinacije ili je u pitanju švedska reč: ĹN – reka ili ÖN - jezero

Är/ var / varit/ var!/ vara (gl.) – je; biti (postojati)

MARR, marrt; marra (pridev) – loše

I (glagolska partikula koja označava intezivnu delatnost)

I (predlog) – u, na

Čovek davnih vremena ulagao je mnogo truda da očuva knjige koje su bile pisane na drvetu, papirusu ili koži. Pretila im je opasnost od od glodara, moljaca, vlage...

 

Grčki: ερμάριον = švedski: ÄR MARR I? – da li je (nešto) loše (unutra)? Drugim rečima: Da li je sve u redu (sa knjigama)?

U ruskom jeziku reč: SKAFT – ormar. Ova reč je opet iz švedskog jezika od reči:

skaffar/ skaffade/ skaffat/ skaffa (gl.) – nabaviti

skafferi – ostava

skaft – drška, držač.

Ovi primeri pokazuju da evropsku jezičku osnovu prožimaju nordijski jezici.

 

Tora – jevrejska stara knjiga zakona

Jevrejska najstarija knjiga zakona je TORA. Veruje se da je Mojsije na Gori Sinajskoj dobio od Boga deset božjih zapovesti, ali i Toru – knjigu zakona.

 

Reč: TORA na švedskom kazuje: TORR, tort; torra (pridev) – suv, obrisan; uvenuo. To znači da onaj ko piše povremeno čuje reč: TORRA! – osuši!

Slovenski narod pre primanja hrišćanstva nije bio neznabožaćki narod kako tvrdi dosadašnja nauka. Imena slovenskih bogova proizašla su iz nesporazuma u situaciji kada se pričalo o Bogu.

 

Perun (ime slovenskog boga) kada se napiše na švedskom kazuje: PER RUNOR.

PER (predlog) – kroz, pomoću, preko

RUNOR – staro germansko pismo kojim se pisalo u kamenu.

Situacija u kojoj su se čule ove reči kazivala je da je deset božjih zapovesti došlo narodu preko/PER runa/ RUNOR.

 

Svarog (jedan od slovenskih bogova)

Ova reč napisana na švedskom jeziku kazuje: SVEA RĹGA.

SVEA - staro ime za Švedsku

RÅGA, rågan (im) – preko svega

U situaciji kada se priča o narodu koji je po nečemu iznad drugih naroda, spominjala se SVEA.

Svea je bila preko svega u nekom istorijskom trenutku; preko nje su se širile informacije o Božjim zapovestima.

To potvrđuje ruska ”Knjiga Velesova” koja je pronađena u haosu oktobarske revolucije. Knjiga je napisana na brezovim tablicama. Daščice ove knjige potiču iz raznih epoha. Opisi slovenskih obreda kazuju da su Sloveni bili Mojsijeve vere, a ne mnogobošci. U ovoj knjizi za slovenskog boga Velesa kaže se da je on naučio narod mnogim veštinama: stočarstvu, grnčarstvu, pčelarstvu, zemljoradnji...

 

Veles

Veles (slovenski bog) napisan na švedskom kazuje: VÄL LÄSA.

VÄL (prilog) – dobro, lepo, valjano, poåteno

VÄL- prvi deo složenice kojim se pojačava sadržaj reči uz koju stoji ovaj prefiks:

*väl|djord – dobro urađen

LÄSER/ läste/ läst/ läs!/läsa (gl.) – čitati, učiti, studirati.

Pagani

Rečju PAGANI ili POGANI nazivani su oni koji nisu bili hrišćani.

U govoru Vranjanaca se miš naziva rečju: POGANAC.

Na teritoriju koja je pre trista godina bila zahvaćena austro-turskim ratom doselio se veći broj Šveđana bežeći od epidemije kuge koja je izbila u Švedskoj posle poraza švedskog kralja Karla XII-og od Rusa kod Poltave 1709. godine. Švedske izbeglice doselile su se u kuće onih Srba koji su bežeći od turske osvete izbegli na austro-ugarsku teritoriju.

Pobeći od kuge i useliti se u napuštenu kuću značilo je izložiti se riziku da se oboli od kuge, a miševi, odnosno buve su prenosnici kuge. Ako se po kući rasturi naviljak sena ili slame i zapali, prostorija će se na brzinu dezinfikovati, ali tu je i opasnost da se na taj način zapali i kuća.

 

Miš je u Vranju POGANAC jer su se tu čule švedske reči: PĹ GANA ATT.

PÅ (predlog) – na, po

GANA – očistiti vatrom okolo

ATT (veznik) – da

ATT (oznaka infinitiva).

IN (predlog koji usmerava radnju prema unutra) – u

Poganin ili paganin = počistiti unutra (in) vatrom

Kod Vuka Karadžića postoji priča: Upalio kuću da bi isterao miševe.

Najverovatnije je da su hrišćanski misionari putujući raznim područjima iz predostrožnosti vršili ovakve dezinfekcije prenoćišta onde gde su se bojali od zaraze.

Skoplje

U švedskom jeziku: SKÅP, skåpet; skåp, skåpen (im.) – ormar

Naziv glavnog grada u Makedoniji je: SKOPJE ili Skoplje, a napisano na švedskom kazuje: SKÅP GE

OSS (zam.) – naše

Ger/ gav/ gett/ givit ili (givit)/ ge ili (giv)/ giva (gl.) – dati, davati (g ispred e = j)

SKOPJE ili Skoplje, a napisano na švedskom kazuje: SKÅP GE - ormar daj!

Ovde se zapoveda, traži da se neki ormar nekom dâ. Tu bi moglo da bude reči o nekom ormaru, ali ne i o starozavetnom kovčegu.

 

 

 

Starozavetni kovčeg – förbundet arka

Bog je Jevrejima dao starozavetni kovčeg. U ratovima koji se dešavaju pre nove ere Jevreji su poraženi i raseljeni i gube kovčeg, a taj kovčeg se više nigde ne spominje u Bibliji kao da je u zemlju propao.

Jevreji danas misle da se kovčeg nalazi u temeljima jerusalimskog hrama, a to bi mogla da bude zabluda.

U Starom zavetu postoji opis kovčega:

2. Samuilova 6: 1-11 / 2. Mojsijeva knjiga 25:1- 40 / 2. Mojsijeva 40: 1-38.

Kovčeg po formi izgleda kao svaki kovčeg, ali se vidi da to nije mogla da napravi ljudska ruka. U kovčegu su Mojsijeve tablice sa deset Božjih zapovesti. Kovčeg je ipak neobičan po tome što ne sme da se dodirne jer od tog dodira čovek pada na mestu mrtav.

2. knjiga Samuilov, gl.6: 6-8

«6. A kad dođoše do gumna Nahonova, Uza se maši za kovčeg Božji i prihvati ga, jer volovi potegoše na stranu

7. I gospod se razgnevi na Uzu i udari ga Bog onde na tu nepažnju, te umrije onde kraj kovčega Božjega.»

Ako spojimo dve stare legende: legendu o starozavetnom kovčegu i legendu o Argonautima u jednu priču doći ćemo do onih novih podataka koji bi nam pomogli da saznamo mesto gde se sada nalazi förbundets kistan ili förbundet arkan kako se naziva na švedskom kovčeg saveza.

Prometej

Prometej je ljudima dao vatru.

Bog je dao ljudima (Jevrejima) kovčeg saveza.

Prometej je bio bog.

Prometej je dao ljudima kovčeg saveza.

Pokušajmo da iz imena ovog boga izvučemo neke informacije.

Eshil, starogrčki dramski pisac u drami «Prometej» kaže da je Prometej dao ljudima vatru, ali da je zbog toga bio kažnjen. Eshil još kaže da je Prometej bio graditelj mnogih brodova.

Njegovo ime napisano na švedskom kazuje: PRÅM ETT EJ!

 

Prĺm, prĺmet; prĺmar (im) – šleper, tegljač, dereglija

ETT (broj) – jedan

EJ (negacija) – ne

Prometej = PRÅM ETT EJ! – tegljač; jedan; nije

Da li je u Eshilovo doba bilo brodova tegljača, šlepera? Možda jeste, ali verovatnije da ih nije bilo. Reč: BROD u ovo naše danas je brod na moru, ali i svemirski brod. Spejs-šatli, nosači (tegljači) danas prenose potreban materijal do svemirskih stanica.

I reč: VATRA danas je dobila takođe prošireno značenje – oružje, i zato možemo da razmišljamo da Prometejeva vatra nije bila obična vatra koju je čovek mogao da nađe u prirodi prilikom požara ili sam proizvede trenjem, već neka naprava nabijena elektricitetom ali visoke tehnologije, koja je čoveku nepoznata.

 

Zevs

Legende kažu, da je Prometej bio od Zevsa kažnjen jer je ljudima dao vatru. U Zevsovo doba je nemoguće da ljudi nemaju vatru. Zevs funkcioniše među ljudima kao neko ko čoveka uči. Iz te situacije on je i dobio ime: SE ÖVS!

 

Ser/ såg/ sett/ se! (gl.) - gledaj! (s = z)

Öva/ övde/ övt/ öva! (gl.) – vežbati

Oblik: ÖVS (trpni obl.) – uvežbano

Zevs = švedski: SE ÖVS – gledaj uvežbano (pa uči). Kaže se tri puta Bog pomaže, tj pokazuje, a posle toga čovek treba sam dalje da vežba.

Zbog čega se Zevs ljuti na Prometeja možemo da nagađamo. Grčki bogovi paze da nekim svojim postupkom ne menjaju ljudsku sudbinu.

(Grčki bogovi se ponašaju baš kao švedski učitelji u školi – ne forsiraju previše decu da bi dečja prava priroda izbila u prvi plan.)

Zevs se možda ljuti na Prometeja jer zna da će čovek zagaditi atmosferu!?

Zevs se ljuti na Prometeja. Ljutnja, svađa stoji u reči ćivot.

Isus Hrist je rekao: »Ja nisam došao da vas mirim; ja dolazim da vas zavađam«

 

 

Ćivot

Srpska reč: ĆIVOT je i u grčkom jeziku: κιβωτος, ali ova reč napisana na švedskom kazuje: KIV ÅT OSS, mada je

KIV, kivet (im.) – koškanje, zadirkivanje

ĹT (prilog koji kazuje početak ili završetak gl. radnje) – od

OSS (zam.) – nas

Kivotos = KIV ÅT OSS – zadirkivanje, koškanje; od; nas

Čovek bi mogao ovim rečima da priča: (da) nam (Bog nije dao to što je dao da bi se) svađali (i ratovali zbog njega,)... već to ima drugačiju namenu.

Reči bi mogle da govore da su se bogovi Zevs i Prometej svađali zbog kovčega koji je ljudima dat.

Argonauti

Borisav Pekić u romanu «Zlatno runo» inspirisan starom grčkom pesmom o Argonautima, tragačima za zlatnim runom, prati sudbinu Cincara koji su pre nekoliko vekova (1737.god.) izbegli iz Moskopolja u današnjoj Albaniji i krenuli u gurbetluk. On navodi grčku pesmu Apolinija rođanina koja opeva Argonaute i njihov junački poduhvat.

Άρχόμενος σέο,

Φοτβε, παλαιγενέων κλέα φωτών

μνήσομαι, οι Πόντοιο κατά στόμα καί διά πέτρας

Κυανέας βασιληος έφημοσύνη Πελίαο

χρύσειον μετά κωας έύζυγοω ήλασαν Άργώ.

«Pokrenut božanstvom pesme,

odlučih se da proslavim

uspomenu na dreve heroje Grka,

koji su na dobroj lađi Argo,

u potrazi za zlatnim runom,

kroz moreuze u Crno more

i izmeđ Kinejskih stena plovili...»

Pesma kaže da Argonauti kreću sa juga Grčke i plove u Kolhidu po zlatno runo. Na tom putu oni treba da prođu kroz moreuz Bosfor i Dardanele i uđu u Crno more. Na povrataku Argonauti plove sa svojim plenom uz Dunav prema današnjem Beogradu. Potera im je za leđima ali oni je zavaraju tako što zađu u jedan rukavac Dunava, a potera ih mimoiđe.

Šta je to bilo dragoceno da bi potera tako uporno pratila Argonaute?

 

 

Čestobrodica

Pesma kaže da Argonauti kreću sa juga Grčke i plove u Kolhidu po zlatno runo. Na tom putu oni treba da prođu kroz moreuz Bosfor i Dardanele i uđu u Crno more. Na povrataku Argonauti plove sa svojim plenom uz Dunav prema današnjem Beogradu. Potera im je za leđima ali oni je zavaraju tako što zađu u jedan rukavac Dunava, a potera ih mimoiđe.

Šta je to bilo dragoceno da bi potera tako uporno pratila Argonaute?

Arheolozi smatraju da je vrh planine Rtanj piramida, ali od zemlje.

Na putu Zeječar – bugarska granica postoji mesto: Čestobrodica.

 

Ovaj naziv je na engleskom jeziku: CHEST ABROAD IS

CHEST (t∫est)im. – sanduk, kovčeg;

ABROAD (ə'brod) pridev – iza granice; za granicom.

IS - je

Rečima: CHEST ABROAD IS, moglo bi da se na engleskom priča o onome što su Argonauti doneli iz inostranstva i prebacili na današnju srpsku teritoriju.

Moguće je razmišljati o tome da su Argonauti imali zadatak da pronađu i donesu starozavetni kovčeg koji se čuvao negde u rudarskoj kolibi:

 

KOL , kolet(im) – ugalj;

HYDA, hidan; hydor (im.) – koliba

Kolhida = švedski: KOL HYDA- ugalj; koliba.

Skrenuvši u dunavski pobočni rukavac, Argonauti napuštaju svoj brod i nastavljaju suvozemnim putem preko današnje Bugarske ka Srbiji, a dalji tragovi vode prema planini Rtanj.

 

Leviti – Englezi?

Čuvari kovčega kod Jevreja su bili Leviti. Leviti su, ustvari, Englezi. U engleskom jeziku:

 

LEVITY('leviti) im. – lakomislenost

LEVY(levi) im.- raspis, određivanje poreza; pozivanje regruta, narodna vojska.

Veoma često jevrejsko prezime je prezime: Levi.

Obezbeđenje na dvorovima u staro doba poveravano je strancima.

Ako su Englezi čuvali kovčeg pa ga izgubili, onda su ga Englezi po Balkanu i tražili.

 

Tračani – Englezi?

Na starim geografskim kartama postoji na Maloazijskom delu odmah do Bosfora i Dardanela teritorija Trakija. Istorija spominje trački narod i na Balkanu.

Različita imena jednog istog naroda kroz istoriju uglavnom su nastajala iz reči kojom su objašnjavali neku svoju aktivnost. Ovaj naziv naroda nastao je od engleskih reči: TRACK ANY.

 

TRACK (træk) im – trag (kao i u našem jeziku) (ck = g)

ANY (eni) pridev – bilo koji.

Engleski deo populacije koji je živeo na Balkanu bio je upućen u problem nestanka starozavetnog kovčega i oni su se raspitivali kod naroda za bilo kakav trag koji vodi ka kradljivcima (zlatnog) RUNOR.

 

Rune - runor

U srpskom jeziku postoji reč: RUNO (vuna skinuta sa jedne ovce). Ova reč je nastala u situaciji kada je čovek dobio vunu sa ovce koju su zaklali radi kože koja im je bila potrebna da na njoj neko nešto zapiše/ RUNOR(pismom).

Rečju: RUNOR označane su i Mojsijeve tablice koje su bile napisane germanskim RUNOR pismom.

Za običnog čoveka ono što je napisano na kamenu nema neku vrednost zbog koje bi čovek dugo putovao i izlagao svoj život opasnosti. Zato se za reč: RUNOR – pismo u kamenu, zakačila i reč: ZLATO jer samo je za zlato bilo vredno da se tako daleko putuje i izlaže opasnostima duge plovidbe i gnevu progonitelja.

 

Πελίαο χρύσειον – zlatno runo

U zadnjem ratu, NATO avioni izbegavali su da nadleću Rtanj jer avio-instrumenti reaguju burno i piloti gube kontrolu. To su znali NATO avijatičari, ali pilot bugarskog aviona nije znao kada je prošle godine (2006.), vozio mali sportski avion sa četiri člana posade. Nadleteo je nad Rtanj i pao u predelu Krivog Vira.

 

Krivi vir

Da li u Krivom Viru ima virova i da li su oni krivi?

Ovaj naziv kazuje na švedskom: KRY VI VIR.

KRY, krytt; krya(pridev) – zdrav

VI(zam) – mi

VIRAR/ virade/ virat/ vira(gl) – zamotati, obmotati

Krivi Vir = švedski: KRY VI VIRA – zdravi(da budemo); obmotati

Na jednom mestu u Bibliji se kaže da su Filistrejci oteli Jevrejima ćivot, odnosno starozavetni kovčeg, ali su se razboleli od čireva pa su bili prinuđeni da vrate kovčeg.

To bi mogao biti razlog obmotavanja/ VIRA, radi zdravlja.

Zbog čega su ove reči na ovom mestu izgovarane. Moglo bi da se povežu sa prenošenjem kovčega koji ima električni naboj pa se ruke obmotavaju radi izolacije, da ne bi prošli kao čovek po imenu UZA.

 

Boljevac

Naziv najbližeg grada Rtnju je Boljevac.

 

Ovaj naziv napisan na švedskom kazuje:

Boljevac = švedski: BÅL LEVAT.

    1. BÅL, bålen(im) – trup, telo
    2. BĹL, bĺlet; bĺl, bĺlen(im) lomača, vatra

Lever/ levde/ levt/ lev!/ leva(gl) – živeti

Levande ljus – sveća

Narod priča da se povremeno na planini Rtnju pojavljuju zagonetna svetla, a prevod naziva grada to i potvrđuje.

Boljevac = švedski: BĹL LEVAT – živa vatra.

 

 

Rtanj

Sam naziv RTANJ napisan švedski kazivao bi: RÖTT TANGERA

Ryter/ röt/ rutit/ ryt/ ryta(gl) – viknuti, derati se

RÖT(preterit) – viknuo je

Tangerar/ tangerade/ tangerat/ tangera(gl) – dodirnuti, dodirivati, tangirati

Reč: TANGENTA je pojam iz matematike, ali moja majka koja je bila nepismena umela je da kaže: »To me nilek ne tangira!« prema tome ta reč postoji u baznom fondu reči jezika srpskog naroda.

Švedski glas «Ö» srpsko uho veoma često prečuje jer liči na govornu manu onoga ko izgovara ovaj glas, zato će i u ovoj reči: RÖTT biti jednostavno preskočeno. Ostaju znači glasovi: RT da bi im se pridružili glasovi iz druge reči koji su skraćeni zbog situacije na TANG – dodirni (švedski glasovi: NG izgovaraju se kao naše NJ)

Rtanj = švedski: RÖT TANGERA = RTTTANG – drao se; dodirni. Iza ovih reči ili pre njih: RTTTANG mora da je izgovoreno NÄJ! ili EJ – ne! Kao upozorenje da se to ne čini.

Prosti oblici glagola RYTA – viknuti, derati se

↓Ryter

röt

↓rutit

↓ryt!

↓ryta

prezent

preterit (prošlo vr.)

supin (rad. gl. pr.)

imper.

infinitiv

Na engleskom naziv Rtanj bio bi: EARTH(ə: θ) (im.) – zemlja, tlo, zemljište... ono što kažu arheolozi – piramida od zemlje.

Starozavetni kovčeg u simbiozi sa današnjom ljudskom tehnikom možda bi mogao da spase planetu Zemlju.

 

 

Starozavetni kovčeg

(Mogući izgled starozavetnog kovčega)

Crtež uzet iz grčke Biblije

Naručilac «zlatnog runa», odnosno, starozavetnog kovčega, mogao je da bude vladar stacioniran u Gamzigradu (Felix Romulijani) ili se to dešava nekoliko vekova kasnije, a gazda je u Nišu, ali to je, za sada, nevažno. Važno je da tragovi vode ka planini Rtnju.

 

 

Pomozi, Bože, nama stanovnicima planete Zemlje!

Pozdrav od Mitrović Jele

Tel: 062 415 361

E-mail: mitrovicjela@yahoo.com